رسانه های فانتزی

نمونه تصویر

نمونه تصویر با افکت

تصویر دایره با لینک

تصویر دایره با افکت

تصویر دایره با سایه و افکست
هاور غیرفعال

تصاویر تکی (ویژوال کامپوسر)

24-10-17-41

تصویر پیش فرض

24-10-17-43

تصویر پیش فرض با افکت

24-10-17-46

دایره ای با زوم

17-10-17-25

حاشیه دایره ای
با لینک

17-10-17-28

حاشیه دایره ای

24-10-17-42

تصویر گرد با زوم

17-10-17-40

تصویر سایه 3D با افکت
هاور غیرفعال

تصویر سایه حاشیه با افکت