خدمات عمرانی

سنگال باتوجه به برنامه دوم توسعه خود از سال 2019  الی 2025 و چشم انداز توسعه ای تا 2030 و رشد اقتصادی بالای شش درصد در چند سال گذشته در حال توسعه مناطق شهری برای پاسخگویی به هجوم مردم از روستاها به داکار پایتخت این کشور می‌باشد. دولت سنگال برای حل معضل ترافیک و انباشتگی…

ادامه مطلب

خدمات فنی مهندسی و افزایش مهارت ها

سنگال اهداف بلندی را در طرح اضطراری سنگال (PSE) با هدف تقویت مهارت‌های داخلی و مشارکت شرکت‌های این خدمات محلی دنبال می‌کند. سازمان‌هایی مانند موسسه ملی نفت که در سال 2018 میلادی ایجاد شد، ظرفیت‌سازی را در حوزه حمل و نقل دریایی در زمینه نفت و گاز انجام می‌دهند. از آنجایی که سنگال در راستای…

ادامه مطلب

نفت و گاز و حوزه های عمرانی فرصتی برای سرمایه‌گذاران ایرانی

حوزه های نفت و گاز همسویی ایران در سنگال در همکاری های بین المللی و سیاسی با توجه به سوابق‌ همکاری های گذشته در زمینه تولید خودرو و استقبال سنگال از سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی ایران در همه حوزه ها فرصت مناسبی برای سرمایه گذاران ایرانی است که به بازار های غرب آفریقا دسترسی…

ادامه مطلب

خدمات عمرانی

سنگال باتوجه به برنامه دوم توسعه خود از سال 2019  الی 2025 و چشم انداز توسعه ای تا 2030 و رشد اقتصادی بالای شش درصد در چند سال گذشته در حال توسعه مناطق شهری برای پاسخگویی به هجوم مردم از روستاها به داکار پایتخت این کشور می‌باشد. دولت سنگال برای حل معضل ترافیک و انباشتگی…

ادامه مطلب

خدمات فنی مهندسی و افزایش مهارت ها

سنگال اهداف بلندی را در طرح اضطراری سنگال (PSE) با هدف تقویت مهارت‌های داخلی و مشارکت شرکت‌های این خدمات محلی دنبال می‌کند. سازمان‌هایی مانند موسسه ملی نفت که در سال 2018 میلادی ایجاد شد، ظرفیت‌سازی را در حوزه حمل و نقل دریایی در زمینه نفت و گاز انجام می‌دهند. از آنجایی که سنگال در راستای…

ادامه مطلب

نفت و گاز و حوزه های عمرانی فرصتی برای سرمایه‌گذاران ایرانی

حوزه های نفت و گاز همسویی ایران در سنگال در همکاری های بین المللی و سیاسی با توجه به سوابق‌ همکاری های گذشته در زمینه تولید خودرو و استقبال سنگال از سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی ایران در همه حوزه ها فرصت مناسبی برای سرمایه گذاران ایرانی است که به بازار های غرب آفریقا دسترسی…

ادامه مطلب

خدمات عمرانی

سنگال باتوجه به برنامه دوم توسعه خود از سال 2019  الی 2025 و چشم انداز توسعه ای تا 2030 و رشد اقتصادی بالای شش درصد در چند سال گذشته در حال توسعه مناطق شهری برای پاسخگویی به هجوم مردم از روستاها به داکار پایتخت این کشور می‌باشد. دولت سنگال برای حل معضل ترافیک و انباشتگی…

ادامه مطلب

خدمات فنی مهندسی و افزایش مهارت ها

سنگال اهداف بلندی را در طرح اضطراری سنگال (PSE) با هدف تقویت مهارت‌های داخلی و مشارکت شرکت‌های این خدمات محلی دنبال می‌کند. سازمان‌هایی مانند موسسه ملی نفت که در سال 2018 میلادی ایجاد شد، ظرفیت‌سازی را در حوزه حمل و نقل دریایی در زمینه نفت و گاز انجام می‌دهند. از آنجایی که سنگال در راستای…

ادامه مطلب

نفت و گاز و حوزه های عمرانی فرصتی برای سرمایه‌گذاران ایرانی

حوزه های نفت و گاز همسویی ایران در سنگال در همکاری های بین المللی و سیاسی با توجه به سوابق‌ همکاری های گذشته در زمینه تولید خودرو و استقبال سنگال از سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی ایران در همه حوزه ها فرصت مناسبی برای سرمایه گذاران ایرانی است که به بازار های غرب آفریقا دسترسی…

ادامه مطلب
مقالات

خدمات عمرانی

سنگال باتوجه به برنامه دوم توسعه خود از سال 2019  الی 2025 و چشم انداز توسعه ای تا 2030 و رشد اقتصادی بالای شش درصد در چند سال گذشته در حال توسعه مناطق شهری برای پاسخگویی به هجوم مردم از روستاها به داکار پایتخت این کشور می‌باشد. دولت سنگال برای حل معضل ترافیک و انباشتگی…

ادامه مطلب
مقالات

خدمات فنی مهندسی و افزایش مهارت ها

سنگال اهداف بلندی را در طرح اضطراری سنگال (PSE) با هدف تقویت مهارت‌های داخلی و مشارکت شرکت‌های این خدمات محلی دنبال می‌کند. سازمان‌هایی مانند موسسه ملی نفت که در سال 2018 میلادی ایجاد شد، ظرفیت‌سازی را در حوزه حمل و نقل دریایی در زمینه نفت و گاز انجام می‌دهند. از آنجایی که سنگال در راستای…

ادامه مطلب
مقالات

نفت و گاز و حوزه های عمرانی فرصتی برای سرمایه‌گذاران ایرانی

حوزه های نفت و گاز همسویی ایران در سنگال در همکاری های بین المللی و سیاسی با توجه به سوابق‌ همکاری های گذشته در زمینه تولید خودرو و استقبال سنگال از سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی ایران در همه حوزه ها فرصت مناسبی برای سرمایه گذاران ایرانی است که به بازار های غرب آفریقا دسترسی…

ادامه مطلب

خدمات عمرانی

سنگال باتوجه به برنامه دوم توسعه خود از سال 2019  الی 2025 و چشم انداز توسعه ای تا 2030 و رشد اقتصادی بالای شش درصد در چند سال گذشته در حال توسعه مناطق شهری برای پاسخگویی به هجوم مردم از روستاها به داکار پایتخت این کشور می‌باشد. دولت سنگال برای حل معضل ترافیک و انباشتگی…

ادامه مطلب

خدمات فنی مهندسی و افزایش مهارت ها

سنگال اهداف بلندی را در طرح اضطراری سنگال (PSE) با هدف تقویت مهارت‌های داخلی و مشارکت شرکت‌های این خدمات محلی دنبال می‌کند. سازمان‌هایی مانند موسسه ملی نفت که در سال 2018 میلادی ایجاد شد، ظرفیت‌سازی را در حوزه حمل و نقل دریایی در زمینه نفت و گاز انجام می‌دهند. از آنجایی که سنگال در راستای…

ادامه مطلب

نفت و گاز و حوزه های عمرانی فرصتی برای سرمایه‌گذاران ایرانی

حوزه های نفت و گاز همسویی ایران در سنگال در همکاری های بین المللی و سیاسی با توجه به سوابق‌ همکاری های گذشته در زمینه تولید خودرو و استقبال سنگال از سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی ایران در همه حوزه ها فرصت مناسبی برای سرمایه گذاران ایرانی است که به بازار های غرب آفریقا دسترسی…

ادامه مطلب

خدمات عمرانی

سنگال باتوجه به برنامه دوم توسعه خود از سال 2019  الی 2025 و چشم انداز توسعه ای تا 2030 و رشد اقتصادی بالای شش درصد در چند سال گذشته در حال توسعه مناطق شهری برای پاسخگویی به هجوم مردم از روستاها به داکار پایتخت این کشور می‌باشد. دولت سنگال برای حل معضل ترافیک و انباشتگی…

ادامه مطلب

خدمات فنی مهندسی و افزایش مهارت ها

سنگال اهداف بلندی را در طرح اضطراری سنگال (PSE) با هدف تقویت مهارت‌های داخلی و مشارکت شرکت‌های این خدمات محلی دنبال می‌کند. سازمان‌هایی مانند موسسه ملی نفت که در سال 2018 میلادی ایجاد شد، ظرفیت‌سازی را در حوزه حمل و نقل دریایی در زمینه نفت و گاز انجام می‌دهند. از آنجایی که سنگال در راستای…

ادامه مطلب

نفت و گاز و حوزه های عمرانی فرصتی برای سرمایه‌گذاران ایرانی

حوزه های نفت و گاز همسویی ایران در سنگال در همکاری های بین المللی و سیاسی با توجه به سوابق‌ همکاری های گذشته در زمینه تولید خودرو و استقبال سنگال از سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی ایران در همه حوزه ها فرصت مناسبی برای سرمایه گذاران ایرانی است که به بازار های غرب آفریقا دسترسی…

ادامه مطلب