مزایای مركز ایران سنگال

کشور سنگال با توجه به شرایط خاص اقتصادی و جغرافیایی خود که به عنوان با ثبات ترین کشور آفریقایی طی 5 سال اخیر رشد اقتصادی 6 درصدی داشته و به عنوان دروازه تجارت با کشورهای غربی آفریقایی محسوب می شود حائز اهمیت است از اینرومرکز تجاری ایران در سنگال با رویکرد برقراری وتنظیم روابط اقتصادی و تجاری میان بخش خصوصی دو کشور به عنوان نهادی رسمی و قانونی به منظور تسهیل مراودات تجاری، افزایش حجم مبادلات اقتصادی، سرمایه گذاری مشترک دو کشور، تسهیل دسترسی به بازار های کشورهای آفریقای غربی و متقابلاً معرفی پتانسیل های اقتصادی و مزیت های رقابتی کشور ایران، شکل گرفته است .

سازمان توسعه تجارت ایران

سازمان توسعه تجارت ایران در سال 1345 به منظور توسعه تجارت خارجی، بازاریابی، تبلیغ و گسترش بازارهای جهانی كالا و خدمات صادراتی كشور، فراهم آوردن موجبات توسعه بنگاه های تجاری و افزایش توانمندی آنها، اطلاع رسانی تجاری، تهیه و تنظیم قوانین و مقررات مناسب برای فعالیت های تجاری و توسعه همكاری های دو جانبه و چند جانبه، ارائه تسهیلات و كمك برای توسعه صادرات تاسیس شده است.
سازمان توسعه تجارت ایران، سازمانی است فعال، مشاركت جو و مبتنی بر دانش كه در راستای برنامه های كلان كشور، به دنبال توسعه و تقویت تجارت خارجی و دست یابی به سهم بیشتر بازار هدف به نحوی یكپارچه و اثربخش می باشد. این سازمان، توسعه تجارت را با عنایت به برقراری تعاملات سازنده با طرفین تجاری و ذینفعان خود، منابع انسانی كارآمد و بكارگیری دانش و فناوری جدید دنبال كرده و همواره سعی دارد با برنامه ریزی، سیاست گذاری، حمایت و نظارت عالیه، بستر مناسبی جهت مدیریت كلان صادرات و تقویت زیربناها و ظرفیت های لازم برای تسهیل و توسعه تجارت خارجی كشور فراهم نماید.

ضرورت ايجاد این مركز

  • برقراری و توسعه روابط تجاری
  • تسهیل فرایند تجارت بین دو کشور
  • ایجاد روابط اقتصادی
  • استفاده متقابل از توانمندی های طرفین
  • تشکیل کنسرسیوم های تجاری، تولیدی و دانش بنیان و سرمایه گذاری مشترک
  • ایجاد کانال ارتباطی با سایر تشکل های تجاری بین المللی
  • حمایت و پشتیبانی مالی، حقوقی و فنی از اعضای مرکز
  • شبکه اطلاع رسانی جامع

اخبار و رویدادها